دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نــــــقـــــــده

سامانه جامع استخدام اینترنتی اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی به نشانی jazb.iau.ir راه اندازی شد

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده


 كارگزينی هيأت علمی (دبيرخانه هيأت علمی) يكي از بخش های زير مجموعه معاونت آموزشی واحد است كه تمام مسائل و موارد مربوط به اعضای هيأت علمی و مدرسين واحد از قبيل استخدام ، مسائل اداری ، پرداخت ها و ... را انجام می دهد.

الف) وظايف :

1- استخدام اعضاء هيات علمي (تمام وقت ، نيمه وقت و حق التدريس) شامل پذيرش در خواست هاي متقاضيان ، مطابق در خواست ها با ضوابط استخدامي دانشگاه ، تشكيل و تكميل پرونده و ارسال آن به سازمان مركزي دانشگاه و صدور حكم استخدامي پس از قبولي در مصاحبه علمي (براي تمام وقت و نيمه وقت (

2- تنظيم ، صدور و اجراي احكام جديد اعضاء هيات علمي (بهنگام تغييرات حقوقي مانند افزايش ساليانه حقوق و ...)

3- نظارت و اقدام براي جذب و انجام مراحل اداري بورسيه ها و متقاضيان طرح خدمتي

4- اقدام در خصوص تبديل وضعيت استخدامي و ترفيع ساليانه اعضاء هيات علمي و ارتقاء مرتبه

5- انجام ساير امور اداري اعضاء هيات علمي (نظير مرخصي و ...)

6- تنظيم و عقد قراردادهاي حق التدريس براي كليه اعضاء هيات علمي

7- تنظيم و عقد قراردادهاي حق التدريس مدرسين تكنسين و ليسانس و مربيان باليني (مربوط به دروس علمي (

8- محاسبه و گزارش حق التدريس دروس معرفي به استاد و مازاد جمعيت كلاس ها

9- تنظيم و عقد قرارداد هاي مربوط به پروژه ها ، كارآموزي ها و اساتيد راهنما، مشاور و داور در پايان نامه هاي رشته هاي ارشد

10- محاسبات ماهيانه حقوق اعضاء هيات علمي

11- تهيه آمارهاي مختلف در خصوص اعضاء هيات علمي جهت مراجع ذيربط

12- صدور گواهي هاي مختلف براي اعضاء هيات علمي

ب) قوانين و آيين نامه های رايج

1- شرايط مورد نياز جهت استخدام هيات علمي با مدرك دكترا :

1-1- حداكثر سن 40 سال (در موارد استثنايي براي افراد بالاي 40 سال امكان كسب مجوز از سازمان مركزي وجود دارد)

تبصره : اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي دولتي و وزارتخانه هاي مختلف كه بازنشسته مي شوند مي توانند بدون محدوديت سني به اتخدام تمام وقت دانشگاه آزاد در آيند.

2-1-  اعضاء هيات علمي  تمام وقت دانشگاه هاي دولتي با مدرك دكترا مي توانند بصورت نيمه وقت به استخدام دانشگاه آزاد در آيند.

2- شرايط مورد نياز جهت استخدام هيات علمي با مدرك فوق ليسانس :

1-2- حداكثر سن 35 سال

2-2- حداقل معدل مقطع فوق ليسانس 16 و يا ميانگين مقطع ليسانس و فوق ليسانس حداقل 16 باشد .

3-2- آمادگي براي حضور و كار در واحد به مدت حداقل 3 روز كامل

3- پذيرش بورس در مقطع دكترا :

  واحد نقده آماده پذيرش بورسيه دوره دكتري در اكثر رشته هاي تحصيلي مي باشد.

4- پذيرش بورس در مقطع فوق ليسانس :

 واحد نقده آماده پذيرش بورس مقطع دکتری  ، مي باشد.

5- روال استخدامي :

1-5- تكميل فرم درخواست

2-5- ارسال فرم به دانشكده و اعلام نظر گروه مربوطه

3-5- اعلام نظر نهايي معاونت آموزشي واحد

4-5- تكميل فرم هاي استخدامي و تحويل مدارك مورد نياز (بطور جداگانه توضيح داده مي شود)

5-5- ارسال مدارك به سازمان مركزي و همزمان صدور قرار داد داخلي و جاري شدن حقوق

6-5- شركت در مصاحبه علمي

7-5- صدور حكم استخدامي در صورت قبولي در مصاحبه علمي

تذكر :  هر متقاضي استخدام حداكثر مجاز است دو بار در مصاحبه علمي شركت نمايد و در صورت مردودي قرار داد داخلي با وي لغو مي گردد .

 6- مدارك لازم جهت ارسال به سازمان مركزی :

1-6- متقاضيان عادی :

 • تصوير مدارك تحصيلي (كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا) در فرم هاي رسمي دانشگاه محل تحصيل
 • تصوير ارزشيابي دائم يا موقت مدارك تحصيلي براي فارغ التحصيلان خارج از كشور توسط وزارت علوم
 • تصوير ريز نمرات تحصيلي با توجه به سيستم تحصيلي كشور محل تحصيل
 • تصوير آخرين حكم استخدامي يا بازنشستگي براي متقاضيان بازنشسته
 • اصل فرم هاي تكميل شده استخدامي
 • تصوير كليه صفحات شناسنامه (صفحه اول ، دوم و توضيحات)
 • تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
 • قطعه عكس 3 در 4  پشت نويسي شده
 • تعهد كتبي مبني بر عدم اشتغال براي متقاضيان استخدام بصورت تمام وقت 

2-6- متقاضيان استخدام نيمه وقت (فقط جهت افراد دارای مدرك دكترا)

 • تصوير آخرين حكم استخدامی يا حكم بازنشستگی از دانشگاه دولتی محل خدمت متقاضی در سال جاری يا تصوير گواهی
 • هيات گزينش استاد يا دفتر سنجش وزارت علوم مبني بر پذيرش از گزينش علمي
 • اصل فرم هاي تكميل شده
 •  6قطعه عكس 3 در 4 پشت نويسي شده
 • تصوير كليه صفحات شناسنامه (اول ، دوم و توضيحات (
 • تصويرآخرين مدرك تحصيلي درفرم هاي رسمي دانشگاه محل تحصيلي يا تصويرارزشيابي آخرين مدرك تحصيلي توسط وزارت علوم     

7- ارتقاء شغلی پس از استخدام :

 الف) ترفيع پايه :

 - هر عضو هيات علمي تمام وقت در صورت داشتن هرگونه مقاله ، پژوهش و كارعلمي هر سال يك پايه تمام وقتي دريافت مي دارد. درصورت نداشتن كارعلمي مدت لازم براي ترفيع پايه 2 سال مي باشد .

- هر عضو هيات علمي نيمه وقت كه عضو هيات علمي دانشگاه دولتي مي باشد به ازاء ترفيع پايه در محل خدمت تمام وقتي خود مي تواند بصورت ساليانه يك پايه نيمه وقتي دريافت نمايد .

- هر عضو هيات علمي نيمه وقت كه عضو هيات علمي دانشگاه دولتي نمي باشد در صورت داشتن هرگونه مقاله ، پژوهش و كارعلمي هر دو  سال يك پايه (معادل تمام وقتي) دريافت مي دارد. در صورت نداشتن كار علمي مدت لازم براي ترفيع پايه چهار سال خواهد شد.

تذكر غير حقوقي مربوطه در بند " سوابق دانشگاه آزاد " در حكم منعكس مي شود .

 ب) تبديل  وضعيت استخدامی :

 هر عضو  هيات علمي پس از صدور مجوز استخدام از طرف سازمان مركزي به استخدام پيماني واحد در مي آيد. پس از گذشت يك سال با در خواست واحد و تصويب هيات مميزه منطقه به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي يابد و دو سال در وضعيت رسمي آزمايشي باقي مي ماند سپس در صورت داشتن حداقل دو امتياز پژوهشي مربوط به مجلات معتبر علمي با در خواست واحد و تأييد هيات مميزه منطقه و تنفيذ دبيرخانه هيأتهاي مميزه سازمان مركزي به رسمي قطعي تبديل وضعيت مي يابد .

تذكر : تبديل وضعيت استخدامي تغيير حقوقي ايجاد نمي كند .

 ج) ارتقاء مرتبه علمی :

 از مربي به استاديار براي دو دسته افراد قابل انجام است. اول افرادي كه با مرتبه مربي به استخدام دانشگاه درآمده و سپس مدرك دكترا دريافت داشته اند. اين قبيل افراد پس از اخذ مدرك مي بايست در مصاحبه علمي مجدد شركت نمايند سپس درخواست ارتقاء مرتبه به هيات مميزه منطقه ارسال  مي شود و پس از تصويب به دبير خانه هيأتهاي مميزه  سازمان مركزي ارسال مي شود. پس از تأييد اين مرجع حكم استادياري قابل صدور است. دسته دوم مربياني هستند كه بدون اخذ مدرك دكترا و فقط بعلت داشتن پژوهشهاي  متعدد با كسب حداقل امتياز ارتقاء مرتبه و با تأييد سازمان مركزي به يكي از دانشگاههاي مجري دوره دكتري معرفي مي شوند و يك تز در سطح دوره دكترا مي گذرانند و پس از دفاع به مرتبه استادياري ارتقاء مي يابند .

 ازاستاديار به دانشيار : اعضاء هيات علمي داراي مدرك دكترا در صورتي كه در مرتبه استادياري 4 سال توقف داشته باشند و يا در مرتبه علمي مربي و استادياري مجموعا حداقل 8 سال توقف داشته باشند در صورت داشتن پژوهش و مقالات علمي معتبر و كسب حداقل امتياز لازم و پس از تأييد هيات مميزه منطقه و سازمان مركزي به مرتبه دانشياري ارتقاء مي يابند .

از دانشيار به استاد : همانند بند قبلي در صورت توقف حداقل 4 سال در مرتبه دانشياري قابل انجام است .

 8- حق التدريس :

 براي كليه ساعات مدرسين حق التدريسي و ساعات مازاد بر 10 ساعت اعضاء هيات علمي تمام وقت و مازاد بر 8 ساعت اعضاء علمي نيمه وقت قرارداد حق التدريس صادر مي شود .

عدد حق التدريس اساتيد مختلف بسته به مدرك تحصيلي ، سوابق تدريس و پژوهشي و نوع درس بر اساس بخشنامه هاي سازمان مركزي تعيين مي گردد و در اين قرارداد قيد شده پي از امضاء مسئول كارگزيني هيات علمي و معا.ن آموزشي واحد براي امضاء مدرس به گروه مربوطه ارسال مي گردد . مدرس پس از امضاء مي بايست  قرارداد را تحويل مدير گروه يا دبيرخانه دانشكده مربوطه نمايد. مبلغ قرارداد پس از تحويل نمرات ترم به استاد پرداخت مي گردد .

تذكر : جهت تعيين شرايط اوليه بين مدرس و دانشگاه قبل از شروع ترم و در زمان برنامه ريزي يك نسخه پيش قرارداد بين طرفين منعقد مي گردد.

 9- مساعده حق التدريس :

 پس از گذشت حداقل 10 هفته از ترم مدرس مي تواند 50 درصد از كل مبلغ قرارداد حق التدريس را دريافت نمايد. روال اداري به اينصورت  است كه مدرس فرم درخواست مساعده  را كه در اختيار گروه ها مي باشد تكميل و پس از امضاء مراجع ذيربط كه در فرم آمده است، با اعلام مبلغ كل حق التدريس به حسابداري قابل پرداخت مي گردد.

                                                                       دفتر جذب و استخدام هیأت علمی واحد نقده 

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

نكات مربوط به زمان انتقالات :


 زمان پذيرش درخواست انتقال يا ميهمان از دانشجويان از پانزدهم ارديبهشت ماه هر سال تا پايان خرداد ماه همان سال مي باشد .

نیمسال دوم=   15 اردیبهشت لغایت 15 خرداد  زمان تکمیل فرم درخواست

 

 واحدهاي دانشگاهي موظفند پس از دريافت تقاضاهاي انتقال يا ميهمان نسبت به بررسي و ثبت درخواستها در سايت حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه همان سال اقدام نمايد . بديهي است براي دانشجويان مشمول مواد ۲،۴،۵،۶ ،پذيرش درخواست از دانشجويان تا پانزدهم شهريور ماه نيز امكان پذير است .


* زمان پذيرش درخواست انتقال يا ميهمان براي دانشجويان مشمول مواد۲،۳،۴،۵،۶،در نيمسال اول  از پانزدهم آذر ماه تا پايان ديماه همان سال مي باشد . ياد آوري مي گردد درخواست دانشجويان مشمول ماده آئين نامه يكبار در سال براي نيمسال اول قابل بررسي است و بررسي درخواست اينگونه دانشجويان براي نيمسال دوم امكان پذير نمي باشد .

نیمسال اول =پانزدهم آذر ماه تا پايان ديماه

 

 
* زمان نقل و انتقال دانشجويان جديدالورود اعم از متاهلين ،همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه و خانوادهاي معظم شهداء و ايثارگران با رعايت ضوابط بعد از اعلام نتايج وقبل از اتمام (۱۶/۳)از شروع هر نيمسال امكان پذير است
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۹ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

دانشگاه آزاد اسلامی همانطور که سال گذشته در زمینه اصلاح الگوی مصرف پیشگام و طلیعه دار بود، امسال نیز تمام تلاش و کوشش خود را در جهت دستیابی به این مهم انجام خواهد داد.

وی افزود: هر چند میزان کارایی و بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دستگاه های دولتی بیشتر است اما باید با برنامه ریزی صحیح و سازماندهی دقیق برای ارتقای راندمان کاری، تلاش مضاعف کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آیات قرآنی "لیس للانسان الاّ ما سعی و أنَّ سعیه سوف یری" و "ولا تزر وازره وزر اخری" ابراز امیدواری کرد که دانشگاه آزاد اسلامی با توکل به خدا، عزم جزم و تلاش و کوشش همگانی، مصداق عینی و عملی همت و کار مضاعف باشد.

دکتر جاسبی با اشاره به توفیقات جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های فرهنگی، پژوهشی و بین المللی در سال 88 تصریح کرد: به فرجام رسیدن وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی پس از استعلام شرعی و پیگیری های مسوولان دانشگاه، بزرگ ترین وقف در طول تاریخ بشریت محسوب می شود .
وی افزود: اصلاح ساختار تشکیل هیأت های امنای استانی که در سال گذشته آغاز شده، امسال برای همه استان ها نهایی خواهد شد.

دکتر جاسبی با ابراز امیدواری در خصوص تداوم توفیقات دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی گفت: در طلیعه نوروز امسال تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی با 5 مدال طلا و نقره و برنز به نایب قهرمانی مسابقات بین المللی هلند دست یافت و این هفته نیز مسابقات جهانی روبوکاپ با ابتکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان ساخت: دشمنان قسم خورده انقلاب خواب های مختلفی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی دیده اند و برای خنثی سازی توطئه های دشمنان باید بیش از پیش متحد و یکپارچه شویم.
دکتر جاسبی افزود: در سال جدید باید تمام عداوت ها و کدورت ها را فراموش کرد و با همبستگی ، وحدت و انسجام در جهت ساختن کشوری سرافراز و آباد و پیشرفته همه با هم حرکت کنیم

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ توسط صارمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده